سنجش و ارزشیابی در آموزش و نقش آن در بهبود آموزش (با تاکید بر مقطع متوسطه دوم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی قشم ، واحد بین الملل قشم ، قشم، ایران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22034/naes.2020.110787

چکیده

سنجش کلاسی و آموزشی، ابزاری مهم در ایجاد و افزایش کیفیت آموزش است که در موارد بسیاری فقط جنبه ای نمره ای و گزارشی داشته و فرایند این مقوله و نقش آن در سنجش مورد بی توجهی و کم توجهی قرار گرفته است. از همین رو این تحقیق با هدف سنجش و ارزشیابی در آموزش و نقش آن در بهبود آموزش شکل گرفت. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعه کتابخانه با رویکرد اجرایی تحلیل محتوا از پژوهش موجود در این حوزه بود که با بررسی نهایی در این بخش 18 پژوهش وارد مطالعه شدند. بررسی تحلیلی در این زمینه نشان داد که از اثرات سنجش در بهبود آموزش 79 کد باز شناسایی شد که با مقوله بندی و محور بندی حول مقوله مهمتر 32 مضمون استخراج و با تخصصی و محوری تر کردن مضمون ها 8 تم نهایی شناسایی شد که  بر اساس تکرار کد و تعداد کدهای اصلی حول هر محور شناسایی شده؛ بازخورد و وضعیت، آگاهی نسبت به کیفیت تدریس معلم؛ ایجاد انگیزه یادگیری؛ نقاط قوت و ضعف فراگیران؛ انگیزه پیشرفت تحصیلی؛ ایجاد محیط آموزشی پویا؛ کیفیت کتب درسی و کیفیت نظام آموزشی مهمترین اثرهای ارزشیابی در بهبود آموزش می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده ارزشیابی آموزشی نقشی مهم در کیفیت بخشی و بهبود شرایط در این حوزه دارد که با افزایش مطالعه و بکارگیری آن می توان سطح آموزش و کیفیت منتج در آن را بالا برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and evaluation in education and its role in improving education (with emphasis on secondary school)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Sharif pahle 1
  • Mahnoosh Abedini 2
1 PhD Student in Curriculum Planning, Qeshm Islamic Azad University, Qeshm International Branch, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Classroom and educational assessment is an important tool in creating and increasing the quality of education, which in many cases has only a score and report aspect, and the process of this category and its role in assessment has been neglected and neglected. Therefore, this study was formed with the aim of measuring and evaluating education and its role in improving education. The method of this research was based on the study of the library with the executive approach of content analysis of the existing research in this field. With the final review in this section, 18 researches were included in the study. Analytical study in this field showed that 79 open codes were identified from the effects of assessment in improving education. 32 themes were extracted by categorizing and focusing around the most important category, and by finalizing and centralizing the themes, 8 final themes were identified. Code and the number of main codes identified around each axis; Feedback and status, awareness of the quality of teacher teaching; Motivate learning; Strengths and weaknesses of learners; Motivation for academic achievement; Creating a dynamic learning environment; The quality of textbooks and the quality of the educational system are the most important effects of evaluation in improving education. Based on the obtained results, educational evaluation has an important role in quality and improvement of conditions in this field, which by increasing the study and its application, the level of education and the resulting quality can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Education
  • Quality
  • teaching methods

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 تیر 1399