نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

10.22034/naes.2020.110786

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تکالیف یادگیری خارج از مدرسه بر افزایش خوکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان انجام شد . روش پژوهش توصیفی- همبستگی  بود.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر بندرلنگه در نیم سال تحصیلی دوم 98-1397 بودند. به منظور انتخاب نمونه و اجرای پژوهش، از بین دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 120 دانش آموز کلاس سوم پس از ارزیابی اولیه از نظر بهره هوشی، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نکالیف یادگیری خارج از مدرسه (محقق ساخته)، خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) و درگیری تحصیلی بلومنفیلد و پاریس (2004)  استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و منفی(35/0r=) وجود داشت، همچنین، بین میزان استفاده از تکالیف یادگیری خارج از مدرسه  با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار(43/0r=) وجود داشت. از این رو، می توان گفت که تکالیف یادگیری هدفمند خارج از مدرسه نقش بسزایی در افزایش خودکارآمدی تحصیلی و درگیری دانش آموزان دارد که می تواند موجب ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان و کسب نتایج بهتر در آزمون های تحصیلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of extracurricular learning tasks on increasing students' academic self-efficacy and academic engagement

نویسنده [English]

  • raeis hassan raeis Saadi
PhD in Educational Psychology, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of extracurricular learning assignments on increasing academic well-being and students' academic engagement. The research method was descriptive-correlation. The statistical population in this study were all male high school students in Bandar Lengeh in the second semester of 1397-98. In order to select the sample and conduct the research, among the students of boys' secondary schools, by available sampling method, 120 third grade students were selected as the research sample after the initial evaluation in terms of IQ. Out-of-school learning curricula (researcher-made), Jenks and Morgan academic self-efficacy (1999) and Bloomfield-Paris academic conflict (2004) were used to collect data. Pearson correlation test was used to analyze the data. Findings showed that there was a positive and negative relationship between the use of extracurricular learning assignments with academic self-efficacy (r = 0.35). Also, there was a positive relationship between the use of extracurricular learning assignments and academic engagement. And there was significant (r = 0.43). Therefore, it can be said that purposeful learning assignments outside of school play an important role in increasing academic self-efficacy and student engagement, which can improve students' academic performance and achieve better results in academic exams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extracurricular learning tasks
  • Academic self-efficacy
  • academic engagement
  • Students

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 تیر 1399