رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرمدرسه ابتدایی ناحیه 2

2 آموزگار ابتدایی - ناحیه 2

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

10.22034/naes.2020.218347.1018

چکیده

هدف بررسی رابطه دین‌داری با خودباوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم بود و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 4830 نفر دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و نمونه‌آماری 328 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوه‌ی تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌شدند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی استاندارد خودباوری سیوندی (1392) و دین‌داری کلارک و استارک (1965)، به ترتیب با پایایی 92/0 و 94/0 بر اساس آلفای ‌کرونباخ برآورد شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها در حد آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون z فیشر، در قالب نرم‌افزار spss نشان داد: بین دین‌داری با خودباوری به میزان (822/0)r = رابطه‌ وجود دارد. بین دین‌داری با خودباوری دانشجویان ازنظر جنسیت و تأهل تفاوتی وجود ندارد؛ همچنین شدت همبستگی دین‌داری و خودباوری در بین رشته‌های مختلف متفاوت نیست. انجام تحلیل رگرسیون نیز نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های دین‌داری با خودباوری نیز رابطه وجود دارد و مؤلفه پیامدی و عاطفی بیشترین تأثیر را بر خودباوری دارند؛ بنابراین دین‌داری پیش‌بینی کننده مناسبی برای بالا بردن خودباوری دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between religiosity and students' self-esteem in Qom Azad University

نویسندگان [English]

  • zeinab shafiee 1
  • fatemeh hosseinpoor 2
  • seifollah fazlollahi 3
1 District 2 elementary school principal
2 Elementary school teachers in District 2
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Qom Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between religiosity and students' self-esteem in Islamic Azad University of Qom Branch. The statistical population consisted of 4830 undergraduate students of Islamic Azad University of Qom Branch and 328 students who were selected by stratified random sampling based on Morgan and Krejcie table. To collect data, two standard questionnaires of self-esteem by Sidney (2013) and Clark and Stark Religion Questionnaire (1965) were estimated with Cronbach's alpha reliability of 0.92 and 0.94, respectively. Descriptive and inferential analysis of data at the level of Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, multiple regression and Z Fisher test in the form of spss software showed: There is a relationship between religiosity and self-esteem (r = 0.822). . There is no difference between religiosity and students' self-esteem in terms of gender and marriage; also, the intensity of the relationship between religiosity and self-esteem is not different between different disciplines. Regression analysis also shows that there is a relationship between the components of religiosity and self-esteem and the affective and affective factors have the most effect on self-esteem; therefore, religiosity is a good predictor of students' self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Self-esteem
  • Islamic Azad University
  • Students

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1399