بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی دانشجویان در دوران اپیدمی ویروس کرونا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار آموزش و پرورش

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

10.22034/naes.2020.232157.1042

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین یادگیری خود راهبر با یادگیری الکترونیکی دانشجویان در دوران اپیدمی ویروس کرونا انجام‌شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کرمانشاه می‌باشد که حجم نمونه در این پژوهش 226 نفر بوده و برای گزینش آن‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (2001) و پرسشنامه استاندارد آمادگی یادگیری الکترونیکی واتنیز (2004) بودند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای پی بردن به میزان مشارکت گروه‌های مختلف تحصیلی وزنان و مردان و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین یادگیری خود راهبر و یادگیری الکترونیکی رابطه معنی‌داری وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش نشان داد که میزان یادگیری خود راهبر در میان گروه زنان و مردان و همچنین در گروه‌های مختلف تحصیلی جامعه‌ی ما تفاوت معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Leadership Learning and Electronic Learning of Students during the Coronavirus Epidemic Period

نویسندگان [English]

  • amir fallahi 1
  • khadijeh Jasemi 2
1 معلم
2 Graduated Master of Curriculum Planning
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between leader self-learning and e-learning of students during the coronavirus epidemic. The statistical population of this study includes all students of the Department of Educational Sciences of Payame Noor University of Kermanshah. The sample size in this study was 226 people and a simple random sampling method was used to select them. Data collection tools were a self-study questionnaire for Fisher et al. (2001) and a standard electronic e-learning readiness questionnaire Vatniz (2004). Descriptive statistics were used to analyze the data to determine the degree of participation of different educational groups of men and women and inferential statistics of Pearson correlation coefficient, T-test and analysis of variance. The results showed that there was a significant relationship between self-learning and e-learning. The results of the study showed that the level of self-learning of the leader is not significantly different between men and women as well as in different educational groups in our society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Learning
  • E-learning
  • Students
  • Coronavirus
  • Learning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1399