اثربخشی برنامه پویانمایی با رویکرد شناختی رفتاری بر علائم اضطراب کودکان: یک مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد تنکابن

10.22034/naes.2020.231550.1041

چکیده

اختلالات اضطرابی از شایع‌ترین اختلالات روانی و عاطفی در بین کودکان است و می‌تواند روند زندگی عادی و عملکرد تحصیلی و روابط دوستانه آنها را مختل نماید . هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه پویانمایی با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش علائم اضطراب کودکان 7 تا 8 سال بود. پژوهش حاضر یک مطالعه تک‌آزمودنی بود که در آن برای شرکت‌کنندگان از طرح A-B-A استفاده شده‌است. در این مطالعه 3 کودک دبستانی دارای علائم اضطراب شرکت داشتند. طرح درمانی شامل 12 جلسه اجرای برنامه پویانمایی بود که برای هریک از شرکت‌کنندگان به صورت انفرادی برگزار شد و اندازه‌گیری‌های چندگانه شامل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و سه دوره پیگیری انجام شد. برای سنجش علائم اضطراب از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه والدین) (1999) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده با تجزیه و تحلیل نمودار تحلیل گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که برنامه پویانمایی در کاهش علائم اضطراب کودکان موثر بوده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of animation program with cognitive behavior approach on anxiety symptoms of children: A case study

نویسندگان [English]

  • reza azizan 1
  • elham shafiee 1
  • samira mansouri-rad 2
1 University of Tehran
2 Tonekabon Azad university
چکیده [English]

Anxiety disorders are the most common psychological and emotional disorders in children. Anxiety disorder can disrupt the routine life, school performance and friendly relationship. The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of animation program with cognitive behavior approach on anxiety symptoms of children with 7 or 8 years old. The present study was a single subject design using A-B-A for participants. 3 primary school children with anxiety symptoms participated in this study. The treatment plan was consisted of 12 secessions implementing animation program that each participant received the program individually. Multiple measurements were done at pre-test, during the treatment and post-test. The instrument of the present study was the Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) (1999). The gathered data were analyzed with chart analysis. According to the results of the present study include that animation program was affective on reducing the anxiety symptom of the primary school children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation program
  • Anxiety Symptoms
  • case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1399