رابطه ارتباط با مدرسه و بهزیستی تحصیلی با هیجانات تحصیلی با نقش میانجیگیری سرزندگی تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی

2 دانشگاه ازاد اردبیل

10.22034/naes.2020.229868.1038

چکیده

روش پژوهش حاضر تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس شهرستان مشکین شهر بود که 200 نفر نمونه انتخاب شد و سپس جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارتباط با مدرسه پناغی، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران، پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران و همکاران و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسونو رگرسیون چند گانه با نرم افزار spss و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و ایموس استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با هیجانات تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 4/41 درصد کل واریانس متغیر هیجانات تحصیلی را تبیین می کنند و از بین متغیرها، متغیر بهزیستی تحصیلی با مقدار بتای 696/. بیش از سایر متغیرها قدرت تبیین کنندگی متغیر هیجانات تحصیلی را دارد اما ارتباط با مدرسه و سرزندگی تحصیلی قدرت پیش بینی هیجانات تحصیلی دانش آموزان را ندارند. مدل معادلات ساختاری نیز معنادار بود و برازش مطلوبی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between the connect with school and academic well-being with academic emotions through mediating academic buoyancy among students

نویسندگان [English]

  • faezeh hedayat 1
  • sogra sadegzade 2
1 shahid madani university
2 ardabil azad university
چکیده [English]

The relationship between the connect with school and academic well-being with academic emotions through mediating academic buoyancy among students
The methodology employed in this study is of descriptive and the statistical population consisted of all female students of Meshkin Shahr city. 200 students were selected. The sampling method of research was multi-stage cluster sampling. To collect data from the Panagi connect with School Questionnaire, Pietrinen et al. Academic Well-being Questionnaire, Pekran et al. Academic emotions Questionnaire, and the Hosseinchary and dehganizadeh Academic buoyancy Questionnaire. for data analysis were used Pearson correlation and multip- regression with Spss software and Structural equations with Liserel and amos softwares. The results of correlation test showed that there is a significant relationship between connect with school, academic well-being and academic buoyancy with academic emotions. The results of multiple regression test also showed that relationship with connect with school, academic well-being and academic buoyancy explained 41/4 of the total variance of academic emotions and among the variables, academic well-being with beta value of 0.696. Above all other variables have the variable explanatory power of academic emotions but the relationship with connect with school and academic buoyancy do not have the ability to predict students' academic emotins. Structural equation modeling also was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • connect with school
  • academic well-being
  • Academic Buoyancy
  • Academic Emotions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1399