تأثیر هیجان خواهی و باورهای غیرمنطقی برسازگاری زناشوئی معلمان متأهل مقطع دبیرستان شهرستان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد،روانشناسی گرایش خانواده درمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

10.22034/naes.2020.107383

چکیده

هدف این پژوهش،تعیین رابطه بین باورهای غیرمنطقی وهیجان خواهی باسازگاری زناشوئی بود.پژوهش حاضرازنوع علی-مقایسه ای یاپس رویدادی است. تعداد121 نفر از دبیران متأهل شهرستان اصفهان با روش نمونه‎گیری طبقه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های باورهای غیرمنطقی جونز (IBT)،پرسشنامه زاکرمن(1978)وپرسشنامه اسپانیر(1976)پاسخ دادند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون،آزمون tدوگروه مستقل وتحلیل واریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که باورهای غیرمنطقی و هیجان خواهی تأثیرتعاملی برسازگاری زناشوئی ندارند. همچنین، ارتباط مثبت معناداری بین باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشوئی وجود ندارد. علاوه براین، ارتباط مثبت معناداری میان هیجانخواهی وسازگاری زناشوئی وجوددارد در حالیکه بین باورهای غیرمنطقی زنان ومردان تفاوتی وجودندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of excitement and irrational beliefs on marital incompatibility of married high school teachers in Isfahan

نویسنده [English]

  • Mahsa Safian Esfahani
Graduated from the Faculty of Family Therapy, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between irrational beliefs and excitement and marital compatibility. A total of 121 married teachers in Isfahan were selected by stratified sampling method and answered the Jones irrational belief questionnaire (IBT), the Zuckerman questionnaire (1978) and the Spaniard questionnaire (1976). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient, t-test of two independent groups and analysis of variance. The results showed that irrational and emotional beliefs do not have an interactive effect on marital adjustment. Also, there is no significant positive relationship between irrational beliefs and marital adjustment. In addition, there is a significant positive relationship between marital excitement and marital incompatibility, while there is no difference between irrational beliefs of men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The relationship between irrational beliefs
  • Excitement
  • marital adjustment
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399