بررسی تأثیر بازی‌درمانی کوتاه‌مدت ساختاری بر کاهش علائم اختلال (ADHD) و اختلالات رفتاری در دانش آموزان با اختلال کاستی توجه-بیش‌فعالی در شهرستان لاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

10.22034/naes.2020.228270.1031

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌درمانی کوتاه‌مدت ساختاری بر کاهش علائم اختلال (ADHD) در کودکان با اختلال کاستی توجه- بیش‌فعالی است. بدین منظور آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون از بین دانش آموزان پسر پایه‌های اول تا ششم ابتدایی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کانرز والدین – اختلال بیش فعالی ، پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر و مصاحبه‌ی بالینی استفاده شد. قبل از شروع برنامه، پرسشنامه‌ها برای هر دو گروه به‌عنوان پیش‌آزمون اجرا شد. پس از برنامه آموزشی، ابزار اندازه‌گیری مجدداً برای هر دو گروه به‌عنوان پس آزمایش اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که آموزش بازی‌درمانی کوتاه‌مدت ساختاری در کاهش علائم اختلال دانش آموزان مؤثر بوده است و تکانشگری و بیش فعالی، اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی کودکان بیش فعال را کاهش داده و توجه و تمرکز را بهبود بخشیده است. با توجه به داده‌های به‌دست‌آمده، استفاده از بازی‌های ساختاریافته به‌عنوان درمان انتخابی در کاهش علائم اختلال در کودکان با نقص توجه-بیش‌فعالی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of play, short-term, structural therapy on the reduction of ADHD symptoms and behavioral disorders in students with attention deficit hyperactivity disorder in Laran

نویسندگان [English]

  • fateme amiri murchegani
  • bahare lohrabi
آموزگار
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of short-term structural, play therapy and structural therapy on the reduction of ADHD symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder. For this purpose, experiments using pre-test-post-test design were selected from male students in the first to sixth grades of elementary school using the available sampling method and were placed in two experimental and control groups. To collect the data, the Parents Connors Questionnaire - Hyperactivity Disorder, Rutter Behavioral Disorders Questionnaire and Clinical Interview were used. Before the program began, questionnaires were administered to both groups as a pre-test. After the training program, the measurement tool was performed again for both groups as posttest. Data were analyzed using a covariance statistical test. The results showed that short-term play therapy, structural therapy was effective in reducing the symptoms of students' disorders and reduced motor and hyperactivity, anxiety and depression, social maladaptation, antisocial behaviors of hyperactive children and improved attention and concentration. Based on the data obtained, the use of structured games as a treatment of choice in reducing symptoms in children with attention deficit hyperactivity disorder is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADHD
  • Play therapy
  • structured short- term play therapy
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1399