دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدیریت آموزشی در چشم انداز پراگماتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.287118.1129

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


2. راهکارهای ارتقای هویت فردی و ملی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/naes.2021.287153.1130

عبدالحمید آسمان دره؛ منصور بخت


3. تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/naes.2021.281155.1117

محمد عبدلی؛ شهرام شهبازی؛ محمدجعفر مهدیان؛ زهرا عبدلی


5. واکاوی دغدغه معلمان از آموزش مجازی در دوره متوسطه(یک مطالعه پدیدارشناسانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/naes.2021.287181.1131

لیلا احمدی


6. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.22034/naes.2021.296435.1141

طلعت صباغ حسن زاده؛ سیده اکرم حسینی


8. پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.22034/naes.2021.303551.1149

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


9. پدیدار شناسایی راهبرد های بهبود تجارب معلمان در مواجهه با تغییر برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.22034/naes.2021.302083.1147

بهرام زینتی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی


10. تاثیر ارتقاء وب‌سایت سه‌زبانه در افزایش میزان بیماران بین‌الملل و درآمد در بیمارستان چشم پزشکی بینا تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/naes.2021.302439.1150

ساناز صوفی؛ منصوره علیقلی