موضوعات = برنامه ریزی درسی
تعداد مقالات: 14
1. رابطه برنامه درسی پنهان با خودانضباطی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22034/naes.2021.266912.1093

ثریا رستمی


2. بررسی ساختار برنامه درسی دوره ابتدایی با تاکید بر رویکرد کاهش تمرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22034/naes.2021.266705.1092

رضا معصومی نژاد؛ اسکندر فتحی آذر


3. بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 16-21

10.22034/naes.2020.263110.1083

زینب علی پور؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ مائده رفیعی؛ عاطفه السادات هاشمی


4. اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-15

10.22034/naes.2020.263105.1082

مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی؛ مرتضی محمدزاده


5. بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 22-26

10.22034/naes.2020.263114.1084

زهرا نوری شیرازی؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


6. چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 27-33

10.22034/naes.2020.263116.1085

کبری فریدیان؛ محمد کرکینی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


7. افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 34-40

10.22034/naes.2020.263121.1086

علی احسان قیاسی؛ محمد کرکینی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


8. بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 41-47

10.22034/naes.2020.263124.1087

سید فاطمه زارع شیخکلائی؛ یگانه کمال آبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


10. بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-52

10.22034/naes.2020.240288.1048

اعظم احمدپور؛ مژگان محمدی نائینی


14. چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-38

10.22034/naes.2020.102445

حسین حسنی؛ سید صالح اسدی