موضوعات = برنامه ریزی درسی
تعداد مقالات: 26
1. واکاوی دغدغه معلمان از آموزش مجازی در دوره متوسطه(یک مطالعه پدیدارشناسانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

10.22034/naes.2021.287181.1131

لیلا احمدی


3. پدیدارشناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.22034/naes.2021.303551.1149

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


4. پدیدار شناسایی راهبرد های بهبود تجارب معلمان در مواجهه با تغییر برنامه درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.22034/naes.2021.302083.1147

بهرام زینتی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی


7. اقدامی جهت کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی : دیدگاهی پساکرونایی(نمونه موردی)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-15

10.22034/naes.2020.263105.1082

مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی؛ مرتضی محمدزاده


8. بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 16-21

10.22034/naes.2020.263110.1083

زینب علی پور؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ مائده رفیعی؛ عاطفه السادات هاشمی


9. بررسی تاثیر نقشه مفهومی نظریه آزوبل در جهت پیشگیری افت تحصیلی و زوال یادگیری در دوران کرونا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 22-26

10.22034/naes.2020.263114.1084

زهرا نوری شیرازی؛ مهدیه قنبری حمیدآبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


10. چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 27-33

10.22034/naes.2020.263116.1085

کبری فریدیان؛ محمد کرکینی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


11. افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 34-40

10.22034/naes.2020.263121.1086

علی احسان قیاسی؛ محمد کرکینی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


12. بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 41-47

10.22034/naes.2020.263124.1087

سید فاطمه زارع شیخکلائی؛ یگانه کمال آبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی


14. به کار بردن راهبردهای تئوری انتخاب بر کیفیت یادگیری دانش-آموزان کلاس

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-7

10.22034/naes.2020.111557

نسا آلبوغبیش؛ محمود شیخیان؛ ریحانه خونین زاده


19. نگاهی تحلیلی به نظریه های یاددهی یادگیری

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-40

10.22034/naes.2020.110795

محمد الماسی؛ مهنوش عابدینی


20. بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و آلمان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-52

10.22034/naes.2020.240288.1048

اعظم احمدپور؛ مژگان محمدی نائینی


25. چالش های نظام آموزش دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 30-38

10.22034/naes.2020.102445

حسین حسنی؛ سید صالح اسدی