نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرآموزش مهارت تفکرنقاد برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 16-26

10.22034/naes.2021.281155.1117

محمد عبدلی؛ شهرام شهبازی؛ محمدجعفر مهدیان؛ زهرا عبدلی