نویسنده = �������� ������ ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی تدریس رویکرد نوین خدمات محوری در دوره ابتدایی

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 78-87

10.22034/naes.2020.110946

الهه قاسم پور خوشرودی؛ عرفانه قاسم پور خوشرودی؛ اعظم منصوری فراهانی